info@westkanterhof.be
T +32 (0)9 373 82 92

Private levenssfeer

 • Persoonsgegevens die door middel van formulieren of op enige andere wijze worden verkregen zullen niet verstrekt worden aan derden, behalve wanneer de gebruiker daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.
 • Daar waar uw persoonsgegevens verkregen of verwerkt worden, staat vermeld voor welke doeleinden deze gebruikt worden.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u uw naam en adres opstuurt in het kader van een vraag die u heeft, deze gegevens niet worden gebruikt voor welk ander doel dan ook.
 • Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.
 • Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker.
 • Indien we een cookie plaatsen bij het bezoek aan de website, dan wordt deze enkel gebruikt om de functionaliteit te verbeteren. Deze cookie wordt voor geen enkel ander doelstelling gebruikt.
 • 't Westkanterhof wenst de privacy richtlijnen strikt te hanteren.

Privacy statement

 • Personal details obtained by forms or any other way, will not be distributed to third parties except when the user has given his explicit consent.
 • If your personal details would we obtained or processed, the aim of their use will be stated.
 • Your personal details are only used for the purposes for which you gave them to us. If you would send us your name or address because you have a question, then these details will only be used for this purpose only and not for any other purpose.
 • For all processing of personal details applies that only these details you gave to us will be used.
 • If information profiles are used, then these are only used to tune the website better to the needs of the user.
 • If we place a cookie when you visit the webpage, we will only use this to improve the functionality This cookie will not be used for any other objective.
 • 't Westkanterhof wishes to respect privacy guidelines very strictly.

Vie privée

 • Les informations personnelles obtenues à l’aide des formulaires ou de quelque autre manière ne seront pas fournies à des tiers, sauf en cas d’autorisation explicite par l’utilisateur.
 • Là où vos informations personnelles sont obtenues ou traitées, il est précisé à quels objectifs elles seront utilisées.
 • Vos informations personnelles ne sont utilisées que dans le but que vous les avez fournies. Cela signifie concrètement que si vous nous transmettez votre nom et adresse dans le cadre d’une question, ces données ne seront utilisées dans nul autre objectif.
 • Pour tout traitement des informations personnelles, seules les données que vous avez vous-même fournies activement seront utilisées.
 • Lorsque des profils d’information sont tenus à jours, ceux-là serviront exclusivement à mieux adapter le site internet aux besoins de l’utilisateur.
 • Si nous ajoutons un cookie (mouchard) lors de la visite de notre site internet, celui-là servira uniquement à augmenter la fonctionnalité. Ce cookie n’est utilisé dans nul autre but.
 • 't Westkanterhof désire appliquer rigoureusement les directives sur la vie privée.

Privatsphäre und Datenschutz

 • Wir versichern Ihnen, daß die persönlichen Daten, die uns unsere Kunden überlassen, vertraulich behandelt werden. Wir verkaufen keine persönlichen Daten und überlassen Ihre Daten keinen Dritten.
 • Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Dazu senden Sie Ihr Verlangen per Post oder Fax.
 • Diese Webseite verwendet Cookies. Diese Cookies dienen ausschließlich zur komfortablen Nutzung des website. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.
 • Wir verpflichten uns, im Rahmen der geltenden Gesetze zu handeln.Dies sind in diesem Zusammenhang insbesondere das Teledienstedatenschutzgesetz.